Protect Against Ransomware with HPE x Veeam EP.3 – HPE and Veeam Disaster Recovery

การรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรของคุณเป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมพร้อม ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือภัยพิบัติที่มาในรูปแบบของอาชญากรรมทาง Cyber ด้วยเทคโนโลยีที่ HPE และ Veeam ได้มีการประสานการทำงานร่วมกัน จึงช่วยให้การทำงานในเรื่องของ Disaster Recovery เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายและมีระบบระเบียบ ช่วยลดระยะเวลาในการกู้คืน พร้อมทั้งลดข้อผิดพลาดจากบุคลากร รวมถึงมีรายงานตามมาตรฐานสากล