Protect Against Ransomware with HPE x Veeam EP.2 – HPE Primary Storage Integration

เพราะข้อมูลคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของทุกองค์กร ฉะนั้นการปกป้องข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญ ความถี่ในการปกป้องข้อมูลและความเร็วในการกู้คืนข้อมูลจึงเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญสำหรับการปกป้องข้อมูลในปัจจุบัน โดยการ Integrate กันระหว่าง HPE Storage และ Veeam จะช่วยให้ความสามารถในการปกป้องข้อมูลของเรานั้นทำได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในมุมของ RPO และ RTO เพื่อสร้างความมั่นใจในการปกป้องดูแลข้อมูล