Protect Against Ransomware with HPE x Veeam EP.1 – Immunize with HPE StoreOnce

การรับมือกับอาชญากรรมทาง Cyber ในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรตระหนักถึง และให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากอาชญากรรมทาง Cyber มีรูปแบบการโจมตีที่หลากหลายมากขึ้น หนึ่งใน Solution จากทาง HPE และ Veeam ที่มีการทำงานประสานกันได้อย่างลงตัว เพื่อช่วยให้การปกป้องข้อมูลของคุณมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 100% จากอาชญากรรมทาง Cyber และ Ransomware ด้วย HPE StoreOnce