HPE GreenLake – The Cloud that Comes to You

HPE GreenLake เป็นการให้บริการ Hardware Solution ที่มีการควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นแบบรายเดือนในรูปแบบของ Cloud ตามการใช้งานจริง ช่วยให้กับองค์กรได้ประหยัดและเกิดความคล่องตัวทางการเงินมากขึ้น ตอบโจทย์นักลงทุนทางด้านไอทีในการลงทุนด้าน Hardware Solution แบบการจ่ายเงินแบบ pay-per-use หรือจ่ายเท่าที่ใช้งาน

ผู้สนใจโซลูชันของ HPE GreenLake สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้ามาศึกษาการทำงานของเทคโนโลยี HPE ได้โดยอีเมลแจ้งความจำนงมาที่ es-cloud@vstecs.co.th หรือโทร.0-2032-9999

#greenlake #infrastructure #virtualization #storage #backup #database
#management #privatecloud #vstecsth #vstecsthailand
—————————————————-
Website : www.vstecs.co.th
Instagram : www.instagram.com/vstecsth
Youtube : https://bit.ly/32GUM42
Facebook : www.facebook.com/vstecsth